Հիմնադրվել է 1959 թ.' ՀԽՍՀ Կառավարության որոշմամբ:

Տնօրեն ' Աշոտ Ռաֆիկի Պապոյան, տեխնիկական գիտությունմերի դոկտոր, պրոֆեսոր

Բուհում դասավանդում են. 4 գիտությունների դոկտոր, պրոֆեաորներ, 38 գիտությունների թեկնածու
եւ 40 դոցենտներ

Ուսանողների ընդհանուր թիվը. 534

Ուսուցման ձեւը. առկա եւ հեռակա
Բուհի շրջանավարտներին տրվում է պետական դիպլոմ:

Բուհում գործում է ուսանողական արհմիություն, ուսանողական խորհուրդ, ուսանուական
ակումբներ, կարիերայի ուսանողական ծառայություն:

Առկա ուսուցումը բուհում տալիս է պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից
տարկետման իրավունք, բացի ԱՏ-ով ընդունվածների:

ՈՒսուցում
Բուհում իրականացվում են հետեւյալ ուսումնական ծրագրերը.

Ավագ դպրոց
ՈՒսման տեւողությունը 3 տարի:
Կազմակերպվում է հոսքային ուսուցում:
Գլխավոր հոսքը բնագիտամաթեմատիկականն է ֆիզմաթ ենթահոսքով:

Միջին մասնագիտական (քոլեջ) կրթական ծրագիր
(հիմնական կրթության հիմքով)
Ուսման տեւողությունը' 3,5-4 տարի:
Շրջանավարտները ստանում են միջին մասնագիտական որակավորման դիպլոմ: Գերազանց եւ լավ
առաջադիմությամբ շրջանավարտները կարող են ուսումը շարունակել բանալավրի կրթական
ծրագրում 2-րդ կամ 3-րդ կուրսից:

Բակալավրի կրթական ծրագիր
Ուսման տեւողությունը' 4 տարի (առկա) եւ 5 տարի (հեռակա):
Շրջանավարտները ստանում են բակալավրական կրթության դիպլոմ եւ բակալավրի որակավորման
աստիճան' ըստ համապատասխան մասնագիտությունների:

Մագիստրոսական ծրագիր
Ուսման տեւողությունը' 2 տարի (առկա) եւ 2,5 տարի (հեռակա):
Ուսուցումը տարվում է «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» «Տեքստիլ եւ թեթեւ արդյունաբերության արտադրանքի նախագծում», «Չեռնարկությունների տնտեսագիտություն եւ
կառավարում (թեթեւ արդյունաբերության ճյուղում)» (առկա եւ հեռակա), «Շինարարություն եւ
շինարարական իրերի եւ կառուցվածքների արտադրություն» մասնագիտություններով:

---------------------------------------------------------------

Հաշվի առնելով տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, վճարովի ուսուցման համակարգում
ուսման վարձը էապես ցածր է երեւանյան բուհերի, ինչպես նաեւ Պոլիտեխնիկանկան հա մալ սա րա նի
Երեւանի կրթահամալիրում նույն մասնագիտություններով նախատեսված վարձնվճարներից:
Վճարովի ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների հա մար նա խա տես ված է ուս ման
վարձերի զեղչման լայն համակարգ' հաշվի առնելով առաջադիմությունը եւ սոցիալական վիճակը:
Բուհում բարձր առաջադիմությամբ սովորող ուսանողների համար երկրում եւ սփյուռքում գործող մի
շարք կազմակերպությունների կողմից սահմանվում են անվանական կրթաթոշակներ:
Մասնաճյուղում գործում են երկու ֆակուլտետ
եւ երկու բաժանմունք'
1. Բնական գիտությունների եւ տեղեկատվական համակարգերի ֆակուլտետ
2. Տեխնոլոգիաների եւ ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետ
3. Հեռակա ուսուցման բաժանմունք
4. Մինչբուհական եւ շարունակական կրթության բաժանմունք:

Բուհի շրջանավարտները հաջողությամբ աշխատում են ՀՀ տնտեսության տարբեր
բնագավառներում, մերձավոր եւ հեռավոր արտերկրներում հմտորեն կիրառելով կրթօջախում
ստացած գիտելիքները:

Բուհում գործում է «Համալսարան - արդյունաբերություն» փոխա դարձ կա պի կենտ րոն, Ա մե րի կյան
«Cisco Systems Inc.» ընկերության կողմից արտոնագրված ցանցային Ակադեմիա:

Բուհն ունի հարուստ գրադարան, կահավորված լաբորատորիաներ, ժամանականից
քոմփյութերային սարքավորումներով հագեցած կաբինետներ' համացանցի ազար մուտ քով:
Մասնաճյուղը online տեսակապով միացված է Երեւանի կրթահամալիրին եւ Համալսարանի
Վանաձորի եւ Կապանաի մասնաճյուղերին' ապահովելովլհեռավար ուսուցման տեխնոլոգիաների
կիրառումը:
2. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ հեռակա
ուսուցմամբ կարող են ընդունվել առնվազն միջնակարգ, նախնական մասնագիտուկան կամ մի ջին
մասնագիտական կրթություն ունեցող անձինք? առանց տարիքային սահմանափակման:

3. Դիմորդը կարող է հայտագրել եւ մասնակցել միայն մեկ բուհի ընդունելության մր ցույ թին?
հանձնելով սահմանված քննությունները: Ընդունելության մրցույթը կատարվում է ըստ
մասնագիտությունների, հատկացված տեղերի եւ միավորների:

4. Սույն կետում նշված կարգավիճակ ունեցող դիմորդները բուհ ընդունվելու դեպ քում օգտ վում են
օրենքով սահմանված ուսման վարձիի փոխհատուցման իրավունքից?
1-ին եւ 2-րդ խմբերի եւ մինչ եւ 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամները,
առանց ծնողական խնամքի մնացած մինչեւ 23 տարեկան երեխաները

5. Քննությունները դրական միավորով հանձնած դիմորդներից, պետական բյուջեի միջոցների
հաշվին, մրցույթից դուրս, ընդունվում են ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զոհված (մա հա ցած)
զինծառայողների երեխաները, ժամկետային զինվորականն ծառայության պարտականություննրը
կատարելիս հաշմանդամ դարձած քաղաքացիները? համաձայն ՀՀ պաշտպանության
նախարարության առռընթեր ՀՀ ոստիկանության եւ ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային
անվտանգության ծառայության տված տեղեկանքների:

6. Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված դիմորդները քննությունները
դրական միավորներով հանձնելու դեպքում բուհ են ընդունվում միրցույթից դուրս ըստ
մասնագիտություննեերի նախարարության կողմից հաստատված տեղերի:

7. Դիմումի հետ ներկայացվում են'
- միջնակարգ կրթության ատեստատը կամ միջին մասնագիտական կամ մասնագիտական
տեխնիկական կրթության մասին փաստաթուղթը,
- 6 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի),
- անձը հաստատող փաստաթուղթ,
- զինվորական գրքույկ կամ զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական
ծառայությունը անցնելու մասին,
- տեղեկանք տվյալ տարվա կենտրոնացված ընդունելության քննությունների գնա հա տա կան նե րի
վերաբերյալ,
- <<Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված միասնական
քննությունների վկայագիրը
- Առկա ուսուցման համակարգում սովորող անձինք, հեռակա ուսուցման ընդու նե լու թյան մր ցույ թին
մասնակցելու համար կարող են ներկայացնել միջնակարգ կրթության ատեստատի կրկնօրինակը?
այն բուհի նշագրումով և կնիքով, որտեղ գտնվում է բնօրինակը
4-րդ եւ 5-րդ կետերում նշված արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են
համապատասխան փաստաթղթեր (1-ին կամ 2-րդ խմբի եւ մինչեւ 18 տարեկա- ման կուց
հաշմանդամության, ինչպես նաև զինծառայող ծնողի զոհվելու մասին, առանց ծնողական խնամքի
մնացած լինելու մասին):

8. Ընդունելության քննությունների փաստաթղթերը հանձնելիս դիմորդը վճարում է 1500 դրամ?
փաստաթղթերի ընդունման եւ ձեւակերպման համար: Քննությունների կազմակերպ ման հա մար:
Քննությունների կազմակերպման և անցկացման նպատակով յուրաքանչյուր քննության համար
դիմորդը վճարում է 1500 դրամ: Ընդունելության քննությունների վճարից ազատվում են 4-րդ եւ 5-րդ
կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները: Անկախ քննությանը
մասնակցելուց եւ արդյունքից? քննության համար վճարված գոամարը չի վերադարձվում:
Դիմորդների քննությունների ժամանակացույցը կախված չէ փաստաթղթերը հանձնելու օրից:

9. Ընդունելության քննությունները գնահատվում են 20 միավորային համակարգով: Դրական են
համարվում ութ եւ բարձր միավորները: Մինչեւ ութ միավորի դեպքում գնահատականը
ամբողջացվում է (կլորացվում է, օրինակ? 7,5 միավորը հավասարվում է 8 միավորի) հօգուտ
դիմորդի? ապահոովելով դրական միավորի վաստակումը: Մրցույթին մասնակցում են այն
դիմորդները, ովքեր տվյալ մասնագիտության համար նախատեսված քննություններից ստացել են
դրական միավորներ:

ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղի ընդունող հանձնաժողով,
ք. Գյումրի, Սհեր Մկրտչյան 2, հեռախոս 094-09-04-71


© 2023 Arax Publishing House. All rights reserved
arax@eduacation.am