Ուսուցման ձևը ՝ առկա (ստացիոնար)
Շրջանավարտներին տրվում է պետական նմուշի դիպլոմ:
Տնօրեն ՝ Ռիտտա Ռաֆաելի Գյուլամբարյան

1926 թվականին Հայաստանի լուսավորության ժողովրդական կոմիսար Ասքանազ Մռավյանի հրամանագրով ստեղծվեց Երևանի կոոպերատիվ տեխնիկումը, ներկայումս՝ «Երևանի իրավատնտեսագիտական և կառավարման քոլեջ» կրթահամալիրը:
Քոլեջի կաբինետներն ու լաբորատորիաները հագեցված են ժամանակակից սարքավորումներով, դիդակտիկ նյութերով, տեխնիկական միջոցներով և մայրենի լեզվով մասնագիտական գրականությամբ:
Քոլեջի շրջանավարտները հնարավորություն ունեն քոլեջում ստացած համապատասխան մասնագիտական որակավորման գծով ուսումը շարունակելու Հայաստանում գործող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բարձր կուրսերում։

Ուսուցանվում են հետևյալ մասնագիտությունները՝

  • Իրավագիտություն
  • Հաշվապահական հաշվառում
  • Բանկային գործ
  • Կառավարում /Մենեջմենթ/
  • Շուկայաբանություն /Մարքեթինգ/
  • Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում /Ծրագրավորում/

© 2023 Arax Publishing House. All rights reserved
arax@eduacation.am