Մեր մասին
Հիմնադրվել է 1990թ. պետական հավատարմագրում 122' 2004թ.
Պետ.լիցենզիա 0-50, 206, 200, 185.
Հիմնադիր ՝ ակադեմիկոս Լևոն Հարությունյան։
Ռեկտոր ' Սուրեն Հարությունյան:

Բուհում դասավանդում են
99 դոկտորներ և գիտությունների թեկնածուներ, դոցենտներ ։
Ուսուցման ձևը
՝ առկա (Ստացիոնար), հեռակա
Շրջանավարտներին
տրվում է բակալավրի, գիտությունների մագիստրոսի և դիպլոմավորված մասնագետի պետական դիպլոմ

Բակալավրիատ ՝
շարունակական և ինտեգրված մագիստրոսական ծրագրերով:
Բուհում գործում են ուսուցման որակի ապահովման կենտրոն, Ուսանողական խորհրդարան, պոլիկլինիկա, գրադարան, համակարգչային կենտրոն:

Կապեր արտասահմանյան երկրների հետ:

Եվրոպական Միության երկրներ, Ռուսաստանի Դաշնություն, ԱՄՆ, Կանադա, Իրան, Հնդկաստան: Համաձայն գործող պայմանագրի ՝ ընդունելություն է կազմակերպվում արտասահմանյան բուհերի հետ ուսանողների փոխանակման ծրագրերով։

Սահմանվել են անվճար տեղեր (մրցակցային հիմունքներով) և ուսման վարձի զեղչեր:
1. մինչև հուլիսի 15-ը դիմողների համար 30% - ի չափով;
2. հուլիսի 15-ից օգոստոսի 15-ը փաստաթղթերը ներկայացնողների համար 20% - ի չափով;
3. օգոստոսի 15-ից սեպտեմբերի 15-ը փաստաթղթերը ներկայացնողների համար 10% - ի չափով:

Շրջանավարտներին տրվում է պետական դիպլոմ:
Կապեր արտասահմանյան երկրների հետ:
Եվրոպական Միության երկրներ, Ռուսաստանի Դաշնություն, ԱՄՆ, Կանադա, Իրան, Հնդկաստան: Համաձայն գործող պայմանագրի ՝ ընդունելություն է կազմակերպվում արտասահմանյան բուհերի հետ ուսանողների փոխանակման ծրագրերով։
Отделение "Ширакаци" Университета "Айбусак"
Адрес: г. Гюмри, ул. Саят-Нова 1, тел.: (312) 5-93-94
Ծանոթագրություններ

1. Երևանի "Հայբուսակ" համալսարանը գտնվում է միջազգային ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման եզրափակիչ փուլում, որը կավարտվի 2019թ. դեկտեմբերին: բուհն ավարտում է 1995թ. - ից: շրջանավարտներն աշխատում են Հայաստանի և արտերկրի պետական և մասնավոր հաստատություններում:
2. Համալսարանն ունի 4 սեփական ուսումնական մասնաշենք, որոնցում ստեղծված են բոլոր պայմանները ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և ուսանողների հանգստի համար ՝ գրադարան, ժամանակակից սարքավորումներով և սարքավորումներով հագեցած ընթերցասրահներ, լաբորատորիաներ, համակարգչային և ինտերակտիվ Աշխատասենյակներ, սրճարան-բար, մարզասրահ, պոլիկլինիկա: Գործում է ՄԱԿ-ի կողմից հիմնադրված կլինիկա, աշխատանքի տեղավորման և Կարիերայի կենտրոն։
3. Ուսանողների մասնագիտական գործնական հմտությունները ձևավորվում են Երևան քաղաքի առաջատար ձեռնարկություններում: Մոտ 15 հիվանդանոցներ և բժշկական կենտրոններ ծառայում են որպես բժշկական մասնագիտությունների կլինիկական առարկաների հիմքեր: Հումանիտար և տնտեսական առարկաներից գործնական պարապմունքներ անցկացնելու համար պայմանագրեր են գործում խոշոր ձեռնարկությունների, դպրոցների և մի շարք նախարարությունների հետ։
4. Համալսարանում գործում է մագիստրատուրա բոլոր ուսումնական ծրագրերով։
5. Ուսումնառության ընթացքում ուսանողներն օգտվում են արտասահմանյան բուհերի հետ կնքված միջազգային պայմանագրերով և "Էրազմուս+"դրամաշնորհների շրջանակներում ուսանողների փոխանակման ծրագրերով ընձեռված հնարավորություններից:

© 2023 Arax Publishing House. All rights reserved
arax@eduacation.am