Հիմնադրվել է 1959 թ. ՀԽՍՀ Կառավարության որոշմամբ:

Տնօրեն' Արմեն Գերասիմի Խառատյան, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դո ցենտ

Բուհում դասավանդում են. 2 պրոֆեսոր, 2 գիտությունների դոկտոր, 23 գիտությունների թեկնածու, 20
դոցենտ
Ուսանողների ընդհանուր թիվը. 434 (2021թ. ապրիլ)
Ուսուցման ձեւը. առկա եւ հեռակա
Բուհի շրջանավարտներին տրվում է պետական նմուշի դիպլոմ:
Մասնաճյուղում գործում են ուսանողական արհմիություն, ուսանողական խորհուրդ, ուսանողական
ակումբներ:
Առկա ուսուցումը բուհում տալիս է պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից տարկետման
իրավունք (բացի ԱՏ-ով ընդունվածներից):

Բակալավրատ
Ուսման տեւողությունը' 4 տարի: Շրջանավարտները ստանում են բակալավորա կան կր թու թյան դիպ լոմ եւ
ճարտարագիտության բակալավրի որակավորման աստիճան ըստ համապատասխան մասնագիտությունների:

Հաշվի առնելով տարածաշրջանի բնակչության աղետալի վիճակը եւ սոցիալական ծանր պայմանները'
ուսման վճարը ցածր է' համեմատած երեւանյան այլ բուհերի հետ: Մասնա-ճյու ղի վճա րո վի ու սուց ման
համակարգում սովորող ուսանողների համար նախատեսված է ոաման վարձերի զեղչերի լայն համակարգ,
որը կապված է ինչպես առաջադիմության, այնպես էլ սոցիալական վիճակի հետ: Վճարովի ուսուցման
համակարգ ընդունված բուհի աշխատակիցների զավակների համար նախ-տեսվում է 50% զեղչ:
Սասնաճյուղում գործում են երկու ֆակուլտետներ.
1. Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի ֆակ.,
2. Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետ:

Մասնաճյուղը պատրաստում է մասնագետներ 9 մասնագիտությունների գծով' ճար տա րա գետ-բակալավրի
որակավորումով:

Գործում են հեռակա ուսուցման, երկրորդ մասնագիտություն ստանալու և
մագիստրոսական ծրագրերով կրթական համակարգեր: Մասնաճյուղի կազմում գործում է ավագ դպրոց:
Տարածաշրքանի ինժեներական կադրերի մոտ 80%-ը այս կրթօջախի շրջանավարումրն են: Մասնաճյուղի
շրջանավարտները աշխատում են ՀՀ տնտեսության տարբեր բնագավառներում:

Մասնաճյուղն ունի հարուստ գրադարան, կահավորված լաբորատորիաներ եւ համակարգչային կենտրոն'
ժամանակակից սարքավորումներով:

© 2023 Arax Publishing House. All rights reserved
arax@eduacation.am